MUNICIPIUL BUCUREȘTI-PRIMARIA SECTORului 5
Direcția impozite și taxe locale a sectorului 5

C.I.F. 38320436

Str. Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13, Sector 5

031 432 88 64 / 021 424 37 48

ghisheul.ro
Începând cu data de 06.01.2014, taxele și impozitele locale datorate bugetului local sector 5 se pot plăti la toate posta romanaoficiile poștale, agențiile CEC CEC de pe raza municipiului București și benzinăriile omv OMV și PETROM Petrom prin serviciul Westaco, prezentându-vă DOAR cu actul de identitate. De acum puteti obtine certificatele fiscale online. |

ACTE NECESARE PENTRU PERSOANE JURIDICE

  Atentie! Toate documentele prezentate in copie trebuie sa contina mentiunea „Conform cu originalul”. In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.
 • Imobile
  1. ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENȚA FISCALĂ A UNEI CLADIRI/ TEREN
  2. MODIFICAREA ÎN EVIDENȚA FISCALĂ A VALORII DE IMPUNERE A UNEI CLĂDIRI ;
  3. SCOATEREA DIN EVIDENȚA FISCALĂ A UNUI IMOBIL (CADIRE/TEREN)
 • MIJLOACE DE TRANSPORT
  1. ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENȚA FISCALĂ A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT CU MASA MAXIMĂ AUTORIZATĂ MAI MICA DE 12T
    • b. ACTUL DE DOBÂNDIRE AL MIJLOCULUI DE TRANSPORTdupă caz acesta poate fi:
     – factură fiscală/contract de vânzare cumpărare/contract de schimb/contract de donație/certificat de moștenitor/act de dare în plată/act de adjudecare/hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă etc. – original și două fotocopii
     În cazul persoanelor juridice care au ca obiect de activitate comerțul cu mijloace de transport, pentru autovehiculele second – hand, înregistrate ca stoc de marfă, neînmatriculate actul de dobândire va fi insoțit obligatoriu de:
     – Nota contabilă/fișa analitică a contului 371 – Mărfuri – aferentă lunii în care este înregistrat în contabilitate mijlocul de transport care va fi evidențiat în aceasta cu marca/tip/număr identificare șasiu. Aceasta va fi datată și semnată de către contabilul societății care lângă semnătură își va scrie și numele în clar – original
     – Declarație olografă pe proprie răspundere a administratorului societății, sub sancțiunea art. 326 Cod penal, privind falsul în declarații că autovehicolul este înregstrat ca stoc de marfă, nu este utilizat în folosul propriu și dacă vor interveni modificări acesta se obligă ca în termen de maxim 30 zile de la data survenirii lor să le anunțe Direcției Impozite și Taxe Locle a Sectotului 5 – original
     – în cazul mijloacelor de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar actul de dobândire este contractul de leasing financiar/cesiune/novație/dovada de recuperare și cererea de reziliere împreună cu procesul verbal de predare – primire sau orice alt document similar acestora.
     – în cazul fuziunilor/divizărilor – proiectul de fuziune/divizare, Hotărârea AGA ori Hotărârea Consiliului de Administrație, respectiv directoratului prin care se aprobă operațiunea în cadrul persoanei juridice/protocolul de predare primre al bunurilor/încheierea prin care se dispune înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunilor ce privesc modificările – original și fotocopie
     c. CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI
     d.CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
    emis anterior înstrăinaării, pe numele vânzătorului/fostului utilizator de către Direcția de Impozite și Taxe Locale respectiv compartimentul de specialitate similar al autorității publice locale competente de la domiciliul vânzătorului/utilizatorului, cu excepția mijloacelor de transport dobândite în străinătate – original Dacă actul de dobândire este Contract de înstrăinare – dobândire, Model 2016, ITL 054, viza aplicată în colțul din dreapta sus, reprezintă echivaletul certificatului de atestare fiscală.
     e. DOCUMENTUL VAMAL – emis de Autoritatea Vamală Română pentru mijlocul de transport achiziționat dintr-un stat non UE – fotocopie
     f. FIȘA DE ÎNMATRICULARE – dacă este cazul
     g. CUI – în cazul persoanelor jurdice – fotocopie
     h. DELEGAȚIE/ÎMPUTERNICIRE si FOTOCOPIE ACT IDENTITATE ÎMPUTERNICIT/DELEGAT
     i. DACĂ MIJLOCUL DE TRANSPORT SE DECLARĂ PE RAZA ADMINISTRATIV- TERITORIALĂ a sectorului 5, unde se află punctul de lucru al societății, pe lângă documentele necesare se va depune și Hotărârea asociaților/Decizie asociat unic/Declarație pe proprie răspundere administrator în care se va menționa mijlocul de transport identificat cu serie sșsiu și dată certă cu care se va înregistra acesta pe raza administrativ teritorală a sectorului 5. Dacă mijlocul de transport a fost înregistrat în evidențele fiscale ale unei alte autorități publice locale anterior declarării pe punctul de lucru se va prezenta și un cerificat de atestare fiscală emis de către aceasta.
     – în funcție de particularitatea unor dosare, organul fiscal poate solicita și alte înscrisuri care să lămurească unele stări de fapt
     – toate documentele prezentate în fotocopie vor fi certificate cu mențiunea “conform cu originalul“
     – depunerea declarațiilor fiscale, este obligatorie și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei
     – dacă se depun înscrisuri într–o limbă străină, aceastea vor fi însoțite de traducerea în limba română, certificate de un traducător autorizat
     – bunurile dobândite/înstrăinate se declară în termen de maxim 30 zile
     Delegația/împuternicirea trebuie să poarte număr de înregistrare de la societate și să specifice datele de identificare ale administratorului/persoanei care reprezintă societatea, datele de identificare ale persoanei delegate/împuternicite, precum și obiectul acesteia (reprezentarea societății în relația cu DITL Sector 5 pentru declararea finalului de leasing).
   1. ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENȚA FISCALĂ A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT CU MASA MAXIMĂ AUTORIZATĂ MAI MARE DE 12T
     • a. DECLARATIE FISCALA PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXA MIJLOACE DE TRANSPORT – ANEXA 6, MODEL ITL 006 – PDF ATASAT 2 exemplare original
      b. ACTUL DE DOBÂNDIRE AL MIJLOCULUI DE TRANSPORT
     după caz acesta poate fi:
      – factura fiscală/contract de vânzare cumpărare/contract de schimb/contract de donație/certificat de moștenitor/act de dare în plată/act de adjudecare/hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă etc. – original și doua fotocopii În cazul persoanelor juridice care au ca obiect de activitate comerțul cu mijloace de transport, pentru autovehiculele second – hand, înregistrate ca stoc de marfă, neînmatriculate actul de dobândire va fi insoțit obligatoriu de:
      – Nota contabilă/fișa analitică a contului 371 – Mărfuri – aferentă lunii în care este înregistrat în contabilitate mijlocul de transport care va fi evidențiat în aceasta cu marca/tip/număr identificare șasiu. Aceasta va fi datată și semnată de către contabilul societății care lângă semnătură își va scrie și numele în clar – original
      – Declarație olografă pe proprie răspundere a administratorului societății, sub sancțiunea art. 326 Cod penal, privind falsul în declarații că autovehicolul este înregstrat ca stoc de marfă, nu este utilizat în folosul propriu și dacă vor interveni modificări acesta se obligă ca în termen de maxim 30 zile de la data survenirii lor să le anunțe Direcției Impozite și Taxe Locle a Sectotului 5 – original
      – în cazul mijloacelor de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar actul de dobândire este contractul de leasing financiar/cesiune/novație/dovada de recuperare și cererea de reziliere împreună cu procesul verbal de predare – primire sau orice alt document similar acestora.
      – în cazul fuziunilor/divizărilor – proiectul de fuziune/divizare, Hotărârea AGA ori Hotărârea Consiliului de Administrație, respectiv directoratului prin care se aprobă operațiunea în cadrul persoanei juridice/protocolul de predare primre al bunurilor/încheierea prin care se dispune înregistrarea în Registrul Comețului a mențiunilor ce privesc modificările – original și fotocopie
      c. CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI
      d. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ emis anterior înstrăinării, pe numele vânzatorului/fostului utilizator de către Direcția de Impozite și Taxe Locale respectiv compartimentul de specialitate similar al autorității publice locale competente de la domiciliul vânzătorului/utilizatorului, cu excepția mijloacelor de transport dobândite în străinătate – original și fotocopie Dacă actul de dobândire este Contract de înstrăinare – dobândire, Model 2016, ITL 054, viza aplicată în colțul din dreapta sus, reprezintă echivaletul certificatului de atestare fiscală.
      e. DOCUMENTUL VAMAL – emis de Autoritatea Vamală Română pentru mijlocul de transport achizitionat dintr-un stat non UE – fotocopie
      f. ADEVERINȚA – eliberată de Regia Autonomă Registrul Auto Roman, care atestă sistemul de suspensie în cazul mijloacelor de transport cu masa totală autorizată de peste 12 tone – fotocopie
      g. FIȘA DE ÎNMATRICULARE – dacă este cazul
      h. CUI – fotocopie
      i.DELEGAȚIE/ÎMPUTERNICIRE și FOTOCOPIE ACT IDENTITATE ÎMPUTERNICIT/DELEGAT
      j. DACĂ MIJLOCUL DE TRANSPORT SE DECLARĂ PE RAZA ADMINISTRATIV- TERITORIALA a sectorului 5, unde se află punctul de lucru al societății, pe lângă documentele necesare se va depune și Hotărârea asociaților/Decizie asociat unic/Declarație pe proprie răspundere administrator în care se va menționa mijlocul de transport identificat cu serie șasiu și data certă cu care se va înregistra acesta pe raza administrativ teritorială a sectorului 5. Dacă mijlocul de transport a fost înregistrat în evidențele fiscale ale unei alte autorități publice locale anterior declarării pe punctul de lucru se va prezenta și un cerificat de atestare fiscală emis de către aceasta.
      – în funcție de particularitatea unor dosare, organul fiscal poate solicita și alte înscrisuri care să lămurească unele stări de fapt
      – toate documentele prezentate în fotocopie vor fi certificate cu mențiunea “conform cu originalul“
      – depunerea declarațiilor fiscale este obligatorie și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei
      – dacă se depun înscrisuri într–o limbă străină, aceastea vor fi însoțite de traducerea în limba română, certificate de un traducător autorizat
      – bunurile dobândite/înstrăinate se declară în termen de maxim 30 zile
      Delegația/împuternicirea trebuie să poarte număr de înregistrare de la societate și să specifice datele de identificare ale administratorului/persoanei care reprezintă societatea, datele de identificare ale persoanei delegate/împuternicite, precum și obiectul acesteia (reprezentarea societății în relația cu DITL Sector 5 pentru declararea finalului de leasing).
    1. ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENȚA FISCALĂ A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT PE APA
      • a. DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXĂ MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ – ANEXA 7, MODEL ITL 007 – PDF ATASAT – 2 exemplare original
       b. ACTUL DE DOBÂNDIRE AL MIJLOCULUI DE TRANSPORT
      după caz acesta poate fi:
       – factura fiscală/contract de vânzare cumpărare/contract de schimb/contract de donație/certificat de moștenitor/act de dare în plată/act de adjudecare/hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă etc. – original și două fotocopii
       În cazul persoanelor juridice care au ca obiect de activitate comerțul cu mijloace de transport, pentru autovehiculele second – hand, înregistrate ca stoc de marfă, neînmatriculate actul de dobândire va fi insoțit obligatoriu de:
       – Nota contabilă/fișa analitică a contului 371 – Mărfuri – aferentă lunii în care este înregistrat în contabilitate mijlocul de transport care va fi evidențiat în aceasta cu marca/tip/număr identificare șasiu. Aceasta va fi datată și semnată de către contabilul societății care lângă semnătură își va scrie și numele în clar – original
       – Declarație olografă pe proprie răspundere a administratorului societății, sub sancțiunea art. 326 Cod penal, privind falsul în declarații că autovehicolul este înregstrat ca stoc de marfă, nu este utilizat în folosul propriu și dacă vor interveni modificări acesta se obligă ca în termen de maxim 30 zile de la data survenirii lor să le anunțe Direcției Impozite si Taxe Locle a Sectotului 5 – original
       – în cazul mijloacelor de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar actul de dobândire este contractul de leasing financiar/cesiune/novație/dovada de recuperare și cererea de reziliere împreună cu procesul verbal de predare – primire sau orice alt document similar acestora.
       – în cazul fuziunilor/divizărilor – proiectul de fuziune/divizare, Hotărârea AGA ori Hotărârea Consiliului de Administrație, respectiv directoratului prin care se aprobă operațiunea în cadrul persoanei juridice/protocolul de predare primre al bunurilor/încheierea prin care se dispune înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunilor ce privesc modificările – original și fotocopie
       c. DOCUMENT ELIBERAT DE AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ din care să reiasă caracteristicile tehnice ale mijlocului de transport pe apă, în cazul mijloacelor de transport pe apă – fotocopie
       d. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ emis anterior înstrăinării, pe numele vânzătorului/fostului utilizator de către Direcția de Impozite și Taxe Locale respectiv compartimentul de specialitate similar al autorității publice locale competente de la domiciliul vânzătorului/utilizatorului, cu excepția mijloacelor de transport dobândite în străinătate – original
       Dacă actul de dobândire este Contract de înstrăinare – dobândire, Model 2016, ITL 054, viza aplicată în colțul din dreapta sus, reprezintă echivaletul certificatului de atestare fiscală.
       e. DOCUMENTUL VAMAL – emis de Autoritatea Vamală Română pentru mijlocul de transport achizitionat dintr-un stat non UE – fotocopie
       f. FIȘA DE ÎNMATRICULARE – dacă este cazul
       g. CUI – în cazul persoanelor jurdice – fotocopie
       h.DELEGAȚIE/ÎMPUTERNICIRE și FOTOCOPIE ACT IDENTITATE ÎMPUTERNICIT/DELEGAT
       i. DACĂ MIJLOCUL DE TRANSPORT DE DECLARĂ PE RAZA ADMINISTRATIV- TERITORIALĂ a sectorului 5, unde se află punctul de lucru al societății, pe lângă documentele necesare se va depune și Hotărârea asociaților/Decizie asociat unic/Declarație pe proprie răspundere administrator în care se va menționa mijlocul de transport identificat cu serie șasiu și data certă cu care se va înregistra acesta pe raza administrativ teritorală a sectorului 5. Dacă mijlocul de transport a fost înregistrat în evidențele fiscale ale unei alte autorități publice locale anterior declarării pe punctul de lucru se va prezenta și un cerificat de atestare fiscală emis de către aceasta.
       – în funcție de particularitatea unor dosare, organul fiscal poate solicita și alte înscrisuri care să lămurească unele stări de fapt
       – toate documentele prezentate în fotocopie vor fi certificate cu mențiunea “conform cu originalul“
       – depunerea declarațiilor fiscale este obligatorie și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei
       – dacă se depun înscrisuri într–o limbă străină, aceastea vor fi însoțite de traducerea în limba română, certificate de un traducător autorizat
       – bunurile dobândite/înstăainate se declară în termen de maxim 30 zile
       Delegația/împuternicirea trebuie să poarte număr de înregistrare de la societate și să specifice datele de identificare ale administratorului/persoanei care reprezintă societatea, datele de identificare ale persoanei delegate/împuternicite, precum și obiectul acesteia (reprezentarea societății în relația cu DITL Sector 5 pentru declararea finalului de leasing).
     1. ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII ÎN EVIDENȚELE FISCALE A LOCATOTULUI ÎN PROPRIEAR, ÎN SITUAȚIA FINALIZĂRII CONTRACULUI DE LEASING
       • b. FACTURĂ VALOARE REZIDUALĂ – ÎN 3 EXEMPLARE (UN ORIGINAL ȘI DOUĂ COPII);
        c. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PE NUMELE SOCIETĂȚII DE LEASING – ORIGINAL ȘI COPIE;
        d. CARTEA DE IDENTITATE A AUTOVEHICULULUI – ORIGINAL ȘI COPIE;
        e. FIȘA DE ÎNMTRICULARE – ÎN ORIGINAL;
        f.DELEGAȚIE/ÎMPUTERNICIRE ÎN ORIGINAL și FOTOCOPIE ACT IDENTITATE ÎMPUTERNICIT/DELEGAT SAU ADMINISTRATOR
        – în funcție de particularitatea unor dosare, organul fiscal poate solicita și alte înscrisuri care să lămurească unele stări de fapt
        – toate documentele prezentate în fotocopie vor fi certificate cu mențiunea “conform cu originalul“
        – depunerea declarațiilor fiscale este obligatorie și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei
        – dacă se depun înscrisuri într–o limbă străină, aceastea vor fi însoțite de traducerea în limba română, certificate de un traducător autorizat
        – bunurile dobândite/înstrăinate se declară în termen de maxim 30 zile
        Delegația/împuternicirea trebuie să poarte număr de înregistrare de la societate și să specifice datele de identificare ale administratorului/persoanei care reprezintă societatea, datele de identificare ale persoanei delegate/împuternicite, precum și obiectul acesteia (reprezentarea societății în relația cu DITL Sector 5 pentru declararea finalului de leasing).
      1. ÎNCETAREA DIN EVIDENȚA FISCALĂ A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT
        • (SE REALZEAZĂ OBLIGATORIU DUPĂ DATA EMITERII CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ ELIBERAT ÎN VEDEREA VÂNZĂRII MIJLOCULUI DE TRANSPORT)
         ÎNAINTEA ÎNTOCMIRII ACTULUI DE ÎNSTRĂINARE TREBUIE SOLICTAT CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALĂ ÎN VEDEREA ÎNSTRĂINĂRII BUNULUI RESPECTIV CONFORM ART. 159 ALIN. (5) DIN LEGEA NR. 207/2015 PRIVIND CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
         a. DECLARAȚIA PENTRU SCOATERE DIN EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT – MODEL 2016, ITL 016 – ÎN DUBLU EXEMPLAR;
         b. ACTUL DE ÎNSTRĂINARE AL MIJLOCULUI DE TRANSPORT – ÎN 5 EXEMPLARE (UN ORIGINAL ȘI 4 COPII XEROX);
         c. CARTEA DE IDENTITATE VEHICUL – ORIGINAL ȘI COPIE XEROX;
         d. FIȘA DE ÎNMATRICULARE – DACĂ ESTE CAZUL (ÎN CAZUL DOBÂNDIRII DE LA O PERSOANĂ JURIDICĂ/CONTRACTELOR DE LEASING/MIJLOACELOR DE TRANSPORT DOBÂNDITE ÎN STRĂINĂTATE/MIJLOACELOR DE TRANSPORT NOI;
         e. C.U.I. – ORIGINAL ȘI COPIE XEROX;
         f.ÎMPUTERNICRE/DELEGAȚIE ȘI COPIA ACTULUI DE IDENTITATE AL ÎMPUTERNICITULUI
         – în funcție de particularitatea unor dosare, organul fiscal poate solicita și alte înscrisuri care să lămurească unele staări de fapt
         – toate documentele prezentate în fotocopie vor fi certificate cu mențiunea “conform cu originalul “
         – depunerea declarațiilor fiscale este obligatorie și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei
         – dacă se depun înscrisuri într–o limbă străină, aceastea vor fi însoțite de traducerea în limba romănă, certificate de un traducător autorizat
         – bunurile dobândite/înstrăinate se declară în termen de maxim 30 zile
         Delegația/împuternicirea trebuie să poarte număr de înregistrare de la societate și să specifice datele de identificare ale administratorului/persoanei care reprezintă societatea, datele de identificare ale persoanei delegate/împuternicite, precum și obiectul acesteia (reprezentarea societății în relația cu DITL Sector 5 pentru declararea finalului de leasing).
       1. TRANSFERUL MIJLOACELOR DE TRANSPORT, URMARE A SCHIMBĂRII SEDIULUI SOCIAL
         • a. CERERE DE TRANSFER
          b. CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE
          c. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE SAU DECIZIA ASOCIETULUI UNIC PRIN CARE S-A HOTĂRÂT SCHIMBAREA SEDIULUI/DENUMIRII – COPIE XEROX
          d. ACTUL ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII PRIN CARE S-A HOTĂRÂT SCHIMBAREA SEDIULUI SOCIAL ȘI/SAU A DENUMIRII SOCIETĂȚII – COPIE XEROX
          e. REZOLUȚIA PRONUNȚATĂ ÎN ȘEDINTȚA PUBLICĂ, PRIN CARE SE ADMITE CEREREA REFERITOARE LA SCHIMBAREA DE SEDIU ȘI SE DISPUNE ÎNREGISTRAREA ÎN REGISTRUL COMERȚULUI A MENȚIUNILOR CU PRIVIRE LA SCHIMBAREA SEDIULUI/DENUMIRII – COPIE XEROX
          f. CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI ONRC – COPIE XEROX
          g. CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE (CEL NOU ȘI CEL VECHI) – COPIE XEROX
          h. FIȘA DE ÎNMATRICULARE – ÎN ORIGINAL
          i. CARTEA DE IDENTITAE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT CE FACE OBIECTUL TRANSFERULUI
          j. IMPUTERNICIRE SI COPIE ACT DE IDENTITATE IMPUTERNICIT
          Delegația/împuternicirea trebuie să poarte număr de înregistrare de la societate și să specifice datele de identificare ale administratorului/persoanei care reprezintă societatea, datele de identificare ale persoanei delegate/împuternicite, precum și obiectul acesteia (reprezentarea societății în relația cu DITL Sector 5 pentru declararea finalului de leasing).
       2. SCHIMBARE SEDIU SOCIAL/ DENUMIRE CONTRIBUABIL
       3. Taxe
        1. STABILIREA TAXEI PENTRU SERVICII DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE
        2. STABILIREA TAXEI ENTRU AFISAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE
        3. ÎNCETAREA TAXEI PENTRU AFISAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE
        4. STABILIREA/MODIFICAREA/ÎNCETAREA TAXEI PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC
        5. DEPUNERE DECONT AFERENT TAXEI SPECIALE PRIVIND PROMOVAREA TURISTICA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
       4. IMPOZITE
        1. STABILIREA IMPOZITULUI PE SPECTACOLE
        2. DEPUNERE DECONT PRIVIND IMPOZITUL PE SPECTACOLE
       5. ELIBERARE CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
       6. CERERE RESTITUIRE